Algemene voorwaarden
(English will follow)

Algemene Voorwaarden rechtsgeldig voor alle medewerkers Divine Life, Light & Love, hierna te noemen Divine-lll

Artikel 1 Definitie
1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Divine-lll van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Divine-lll behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid
2.1. Alles wat in het contact tussen Divine-lll en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij duidelijk mondeling anders overeengekomen. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Artikel 3 Annulering en afmeldingen
3.1. Afmeldingen door de client of opdrachtgever van een Divine-lll Connection of een tailormade sessie van uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het consult geeft 100% restitutie van de kosten. Afmeldingen door de client of opdrachtgever van een Divine-lll Connection of een tailormade sessie van uiterlijk 8 dagen voor aanvang van het consult geeft 50% restitutie van de kosten. Bij latere afmeldingen worden 100% van de kosten belast. Wel mag in overleg een ander kostenloos de plaats innemen op de reeds geplande afspraak.
3.2. Afmeldingen door de client of opdrachtgever van een workshop of een event van uiterlijk 60 dagen voor aanvang van het consult geeft 100% restitutie van de kosten. Afmeldingen door de client of opdrachtgever van een workshop of een event van uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het workshop of event geeft 50% restitutie van de kosten. Bij latere afmeldingen worden 100% van de kosten belast.
3.3. Divine-lll behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
3.4 Bij onvoldoende deelnemers voor een training of workshop behoudt Divine-lll het recht om de training of workshop te verplaatsen naar een andere datum, of te annuleren. Je zult hier minimaal 7 dagen voor aanvang van op de hoogte gebracht worden.

Artikel 4 Betaling en geldigheid aanmelding
4.1. Afspraak voor Divine-lll Connection-lll, tailor made consulten workshops en events zijn alleen bevestigd indien de de betaling is ontvangen en uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de afspraak. Het niet op tijd voldoen van de betaling ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen.

Artikel 5 Locatie en reiskosten
5.1. Consulten met particulieren vinden plaats bij de locatie van Divine-lll.
5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij anders is overeengekomen.
5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.50 per kilometer in rekening gebracht.
5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.
5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uur tarief berekend.

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim
6.1 Mocht de factuur niet voldaan zijn 8 dagen voor aanvang van de Divine-lll Connection, sessie, workshop of event, behoud Divine-lll het recht om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip dan wel er van af te zien.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Divine-lll zal de door haar te leveren dienste naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
7.2. Divine-lll kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade op welk vlak dan ook.
7.3. Divine-lll is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

LET OP: Mensen met een psychisch verleden zoals schizofrenie of andere stoornis kunnen helaas NIET deelnemen de Mahatma Avatar en de Angel light training. Voor mensen met epilepsie* of een pacemaker* is het ook niet mogelijk om deel te nemen.
* De energie waarmee gewerkt wordt tijdens de Divine-lll connection, sessies, workshop of event is elektromagnetisch geladen. Dit kan een nadelig effect hebben op de pacemaker of zelfs een epileptische aanval veroorzaken. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis)arts, etc.) te raadplegen en adviseren wij deze training niet eerder te ondergaan zonder overleg met een medisch specialist. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand de training worden ontzegd.

De Divine-lll Connections, sessies, workshops of events, zijn géén vervanging voor medische behandelingen. Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid en risico Diviine-lll kan ondergeen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen
8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
8.2. Wanneer Divine-lll en opdrachtgever/cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.